ico

Kodex pracovníků Centra:

Pracovníci Centra křesťanského psychologického poradenství a terapie se řídí tímto Kodexem:

  1. S klienty jednáme v souladu s principem důstojnosti lidské osoby bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, světonázorovou orientaci, politickou příslušnost, sexuální orientaci apod. Respektujeme jejich občanská a lidská práva.
  2. Pracujeme vždy v zájmu svých klientů. Nejednáme však za ně, ale podporujeme klientovu vlastní iniciativu.
  3. Vytváříme bezpečné prostředí, které umožňuje budování vzájemné důvěry mezi psychologem / terapeutem a klientem.
  4. Vztah s klientem udržujeme v profesní rovině.
  5. Respektujeme důvěrnost všeho, co se od klienta při konzultacích dozvíme, zachováváme mlčenlivost.
  6. S dokumentací o spolupráci s klientem zacházíme způsobem, který znemožňuje její zneužití.
  7. Poskytujeme pouze takovou poradenskou činnost, která je v souladu s naší kvalifikací, odbornými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.
  8. Jsme připraveni otevřít v průběhu konzultace křesťanská témata, pokud s tím klient souhlasí, nebo na ně reagovat, pokud s nimi klient přichází sám.
  9. Kromě odborné služby můžeme klientovi nabídnout společnou modlitbu za řešení problému.
Show Comments